Wat is HyDelta?


HyDelta is een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en distributie. Het samenwerkingsprogramma beoogt om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen en heeft een voorlopige looptijd tot januari 2022. Innovaties die het dichtst bij markintroductie zijn worden het eerst aangepakt.

De waterstofeconomie

Wereldwijd, maar zeker binnen de EU is het besef toegenomen dat de productie en toepassing van koolstof neutrale waterstof een onmisbare component is van de energietransitie. Ook in ons land zijn diverse initiatieven genomen, zowel vanuit het bedrijfsleven als beleidsmatig, om te komen tot een opstart van wat men ‘de waterstofeconomie’ zou kunnen noemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de forse reeks van uiteenlopende waterstof gerelateerde investeringsprojecten die op stapel staan in ons land, maar ook uit de nationale en regionale beleids- en investeringsinitiatieven zoals bijvoorbeeld verwoord in Kabinetsvisie waterstof van 30 maart 2020, of uit de verzameling waterstofprojecten ondersteund door TKI Nieuw Gas.

Beginfase

Ondanks bovengenoemde initiatieven bevindt de ontwikkeling in de richting van ‘de waterstofeconomie’ zich nog in een beginfase. Zo staan nog talloze vragen open omtrent allerlei aspecten van de waardeketen van waterstof, variërend van technische vragen rond de productie van waterstof en de inpasbaarheid van waterstof in het transport- en opslagsysteem of bij diverse toepassingen, tot vragen rond de economische en juridische aspecten ervan: wanneer is er een business case zodat de investeringen loskomen en welke regelgeving is vereist voordat een waterstofsysteem of onderdelen ervan kunnen werken?

De sleutel tot voortgang

Al deze vragen kunnen zonder nader onderzoek niet worden beantwoord en zonder dergelijke antwoorden zal er geen voortgang kunnen zijn in de investeringsprogramma’s en toepassing. Daarmee zijn onderzoekprogramma’s in het huidige stadium de sleutel tot voortgang van de waterstofeconomie.

Qua onderzoeksactiviteiten is dus haast geboden en het is belangrijk dat als eerste die aspecten worden onderzocht die het eerst door een gebrek aan kennis een bottleneck kunnen opleveren bij de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie. Deze meest urgente vragen lijken zich vooral te concentreren op een groot aantal met techniek, veiligheid, netintegriteit en -kosten verbonden aspecten van het toekomstige transport van waterstof door het bestaande transmissie- en distributienet of anderszins. Immers de technische basiskennis over de productie van koolstof neutrale waterstof is al redelijk voorhanden; zelfs op het gebied van grootschalige opslag van waterstof in zoutcavernes bestaat er al een decennialange ervaring (in de VS), evenals de toepassing van waterstof in industriële processen, ook al betreft dat tot nu toe nog vrijwel uitsluitend grijze waterstof.

V.w.b. het transport van waterstof anders dan via containers, cilinders, e.d. daarentegen (en in zekere mate v.w.b. eerste toepassingen buiten de industrie) is nog sprake van een grote en fundamentele kennislacune simpelweg door een gebrek aan ervaring met dergelijk transport. Wel is bijvoorbeeld uit onderzoek van Kiwa (2018) duidelijk geworden dat het bestaande distributienet geschikt gemaakt kan worden voor het transport van waterstof; het perspectief op het kunnen gebruiken van het bestaande net voor waterstof transport is dus gunstig.

Werkpakketten

Het HyDelta-consortium heeft zich vanaf de zomer van 2020 gericht op het uitwerken van een initiërend onderzoeksprogramma waterstof met een sterke focus op transport, vanuit de vraagstelling welke aspecten het meest acuut een antwoord vereisen. Dit proces heeft een portefeuille van 6 samenhangende werkpakketten (WPs) opgeleverd die vanuit het perspectief van de sector individueel en als geheel als urgent kunnen worden. Om te voorkomen dat daarbij in ons land onderzoek wordt verricht dat dupliceert met onderzoek in andere landen waar de urgenties vergelijkbaar kunnen zijn, zal elk WP starten met een grondige verkenning wat op het onderhavige onderzoeksterrein al bekend is en vooral waar momenteel elders op wordt onderzocht.

Een beschrijving van de werkpakketten vindt u op de pagina Onderzoeksprogramma.

Het Projectplan

Download hier het HyDelta Projectplan.

Governance

Governance HyDelta

Meer weten of onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mail naar info@hydelta.nl

Buy now